Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 133160

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wyjazdy służbowe krajowe,
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • sprawdza, weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu w tym w obszarze zadań realizowanych w ramach programów rządowych; rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji
 • kontroluje oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg; bierze udział w odbiorach oznakowania dróg
 • planuje i realizuje zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zadania realizowane w ramach programów rządowych
 • zapobiega powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpracuje przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu
 • realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w obszarze zadań realizowanych w ramach programów rządowych
 • prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych
 • realizuje zadania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
 • rozpatruje wnioski dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem i/lub zarządzania drogami i/lub budowy dróg i/lub projektowania dróg i/lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu
 • Znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu brd
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty