Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 111978

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Opracowuje założenia i cele polskiej polityki zagranicznej w obszarze kompetencji stanowiska. Wytycza kierunki aktywizacji polskiej polityki zagranicznej pod kątem wspierania polskiego interesu ekonomicznego przedsiębiorstw sektorów strategicznych, w tym ekspansji na rynki zagraniczne.
 • Inicjuje, planuje oraz koordynuje działania o charakterze strategicznym wspierające polskie interesy gospodarcze, we współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego, placówkami RP zagranicą, instytucjami wsparcia przedsiębiorstw oraz resortami gospodarczymi.
 • Przygotowuje materiały, analizy i opracowania na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa MSZ i departamentu w zakresie wspierania interesów gospodarczych.
 • Monitoruje międzynarodowe doświadczenia związane ze wsparciem politycznym dla przedsiębiorstw oraz proponuje twórcze i kreatywne rozwiązania.
 • Prowadzi negocjacje z przedstawicielami zagranicznych placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.
 • Realizuje wydarzenia gospodarcze właściwe dla stanowiska, towarzyszące oficjalnym wizytom delegacji rządowych, współpracując w tym zakresie z przedsiębiorstwami, organizacjami samorządu gospodarczego i samorządami terytorialnymi oraz placówką, w sposób wynikający z aktualnych priorytetów zagranicznej polityki ekonomicznej.
 • Wspiera działania mających na celu promocję wizerunku państwa jako gospodarki opartej na wiedzy oraz nowoczesnych technologiach, w tym promocji start-upów oraz firm technologicznych we współpracy z przedsiębiorstwami i uczelniami.
 • Współdziała w zakresie planowania i sprawozdawczości, opiniowania i nadzorowania placówek dyplomatycznych RP z obszaru właściwego dla danego stanowiska pracy, w tym również uczestniczy w przygotowywaniu instrukcji dla placówek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 2 lat w obszarze stosunków międzynarodowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego języka obcego na poziomie B2.
 • Znajomość: problematyki stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków gospodarczych, założeń i celów polskiej polityki zagranicznej, zasad funkcjonowania administracji publicznej, zasad zarządzania projektami, pakietu MS Office w praktyce (w szczególności Word, Excel)
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie C1.
 • Znajomość: zasad protokołu dyplomatycznego i korespondencji dyplomatycznej, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
APLIKUJ TERAZ