Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137039

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Realizuje proces certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz systemów zarządzania utrzymaniem (MMS) w celu weryfikowania ich zgodności z przepisami prawa, a także potwierdzenia zdolności podmiotów ustanawiających ww. systemy do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania na rynku, w tym przygotowania i zarządzania inwestycjami finansowanymi ze środków UE.
 • Uczestniczy w audytach podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa przez te podmioty, w tym w odniesieniu do pojazdów finansowanych ze środków UE.
 • Weryfikuje podmioty rynku kolejowego odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych eksploatowanych na sieci kolejowej w Unii Europejskiej w celu weryfikacji spełniania warunków oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania utrzymaniem (MMS).
 • Sporządza ostrzeżenia Prezesa UTK w celu zobowiązania podmiotów rynku kolejowego do podjęcia działań korygująco-naprawczych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa oraz przeprowadza czynności w celu nałożenia kar pieniężnych na podmioty, które wbrew obowiązkowi nie udzieliły odpowiedzi na ostrzeżenie Prezesa UTK.
 • Przeprowadza czynności związane z uzgodnieniami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa, uzgodnieniami projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji i dokumentacji o warunkach zabudowy.
 • Przygotowuje stanowiska i uczestniczy w spotkaniach zespołów roboczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania i spójności stosowania prawa krajowego oraz prawa UE.
 • Przygotowuje materiały oraz uczestniczy w spotkaniach z podmiotami rynku kolejowego w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach bezpieczeństwa transportu kolejowego, w tym w zakresie dotyczącym inwestycji kolejowych finansowanych ze środków UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym w zakresie przepisów związanych z certyfikacją i autoryzacją podmiotów kolejowych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie uprawnień i obowiązków korpusu służby cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (w zakresie autoryzacji bezpieczeństwa)
 • Znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące system certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011
 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 08 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010
 • Znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/763 z dnia 09 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
Pracownik ds. transportu

- obsługa urządzeń biurowych, obsługa programów komputerowych związanych z przewozem osób, zaopatrzeniem i magazynowaniem; Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie branżowe Wymagania inne: Projekt pn. Aktywność - Praca

Opublikowano: wczoraj
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
Pracownik ds. transportu

- obsługa urządzeń biurowych, obsługa programów komputerowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa transportowego; Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

Opublikowano: wczoraj
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Ekspedytor ruchu

Będziesz odpowiadać za: nadzór nad kursowaniem tramwajów, prowadzenie dokumentacji stanowiskowej takiej jak: tabele trybów Sterownia Bezpośredniego, tabele przyjazdów i odjazdów brygad tramwajowych, książki służb, zestawienia umundurowania motorniczych...

Opublikowano: wczoraj
  Miejsce pracy: Firma: Uitzendbureau Solutions
Planista Transportu

Opis stanowiska: Będziesz odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu codziennego transportu pracowników tymczasowych do miejsc pracy, zapewniając efektywne trasy i punktualne przyjazdy. Będziesz głównym punktem kontaktu między naszymi klientami, kierowcami a...

Opublikowano: 2024-05-19