Prezydent Wrocławia
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim Wrocławia
plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
stanowisko do spraw planowania transportu
Biuro Zrównoważonej Mobilności
Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:
 • opracowywanie analiz przestrzennych i transportowych, w tym:
  • budowanie baz danych przestrzennych dla projektów związanych z mobilnością miejską
  • opracowywanie analiz przestrzennych i przygotowywanie rekomendacji na potrzeby planowania systemu transportowego i mobilności miejskiej
  • opracowywanie analiz związanych z infrastrukturą dla pieszych
  • przygotowywanie danych do Systemu Informacji Przestrzennej
 • przygotowywanie wytycznych i opinii, w tym:
  • przygotowywanie wytycznych w zakresie inwestycji transportowych oraz ruchu pieszego
  • opracowywanie koncepcji transportowych
  • przygotowywanie prezentacji multimedialnych
  • przygotowywanie opinii do koncepcji i projektów transportowych
  • udział w radach technicznych, komisjach i spotkaniach branżowych
  • przeprowadzanie wizji w terenie
 • współpraca w opracowywaniu dokumentacji w zakresie planowania przestrzennego, w tym:
  • przygotowywanie dokumentów do opracowań planistycznych z zakresu transportu
  • przygotowywanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych do opracowań planistycznych
  • opracowywanie dokumentów planistycznych w zakresie transportu
  • udział w radach technicznych oraz posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  • opiniowanie projektów dokumentów planistycznych opracowywanych przez gminy sąsiednie
 • przygotowywanie propozycji lokalizacji strategicznych dla Miasta obiektów i instytucji pod kątem obsługi komunikacyjnej, w tym:
  • zbieranie materiałów pomocniczych
  • analizy z wykorzystaniem bazy danych przestrzennych
  • przygotowywanie opracowań graficznych
 • udział w konsultacjach społecznych, w tym:
  • przygotowywanie materiałów i informacji
  • udział w spotkaniach konsultacyjnych.
Informacja o warunkach pracy na tym stanowisku:
Miejsce pracy:

budynek Urzędu - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Stanowisko pracy:
 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Przewidywany termin zatrudnienia:

III kwartał 2024 r.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność opisywania i analizowania zjawisk komunikacyjnych
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość oprogramowania ArcGIS
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub ukraińskiego
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętności analityczne, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją, komunikatywność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2024 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: podkarpackie Firma: H+H Polska Sp. z o.o.
Specjalista / Specjalistka ds. Transportu i Logistyki

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU: Zatrudnienie na zastępstwo na okres ok 1,5 roku; Uzgadnianie, potwierdzanie i kontrola realizacji zamówień, przygotowanie i przeprowadzanie zleceń transportowych, rozliczanie zleceń transportowych; Kontrola nad dokumentacją;...

Opublikowano: dzisiaj
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Starszy inspektor transportu kolejowego

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w...

Opublikowano: 2024-07-20
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. aktualizacji przepisów ruchu kolejowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: śledzenie dzienników urzędowych oraz monitorowanie zmian w aktualnym stanie prawnym w zakresie przepisów ruchu, przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących obowiązujących przepisów ruchu oraz ich interpretacji i...

Opublikowano: 2024-07-18
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Hanwha Aerospace Europe
Specjalista ds. Transportu / Logistyki

Logistyka: Planowanie, organizowanie, kontrola procesów logistycznych; Monitorowanie kosztów logistycznych; Zarządzanie magazynem; Koordynacja procesów importu/eksportu. Transport: Koordynacja transportu krajowego i międzynarodowego; Współpraca z...

Opublikowano: 2024-07-16