Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oficer portu
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie o naborze Nr 125804

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- nietypowe godziny pracy
- praca w terenie
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym kat. B


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitoruje ruch statków na redzie w porcie w śluzie i Zalewie Wiślanym, wydaje zezwolenia na ruch na akwenach będących w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat oraz wejścia/wyjścia/cumowania/odcumowania statków w porcie, śluzie celem zapewnienia bezpieczeństwa morskiego.
 • sprawuje nadzór w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego. Obsługuje System Sterowania Śluzą i Mostami oraz kieruje i nadzoruje ruch jednostek pływających i pojazdów drogowych w obszarze obiektu kapitanatu Portu Nowy Świat.
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie, śluzie celem zapewnienia porządku cumowania, przejścia przez śluzę, postoju i ewentualnego przeładunku. Podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w śluzie, porcie, na redzie i Zalewie Wiślanym oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami.
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia uszkodzenia nabrzeży, bram śluzy, kierownic śluzy. Przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży, śluzy i wód portowych w celu zapewnienia ochrony środowiska morskiego.
 • przeprowadza kontrolę stwierdzającą zapewnienie warunków bezpiecznego bunkrowania jednostek, przeładunków materiałów niebezpiecznych w porcie, śluzie i na redzie oraz ich ewentualnego składowania. Dokonuje zapisów w dzienniku portowym celem udokumentowania zdarzeń i przebiegu czynności służbowych.
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w śluzie, porcie, na redzie i Zalewie Wiślanym oraz stanowi wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami.
 • sporządza notatki służbowe, meldunki z prowadzonych czynności służbowych i podejmowanych interwencji.
 • wykonuje czynności dochodzeniowe w celu realizacji obowiązku kapitanatu Portu Nowy Świat w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w dziale pokładowym na stanowisku oficera wachtowego,
lub
praca w administracji morskiej na stanowisku młodszego oficera lub oficera portu.
 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Świadectwo operatora GMDSS (ROC)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i obiektów w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Świadectwo GMDSS (GOC)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
APLIKUJ TERAZ