Spółka Aplex zajmująca się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni:

Magazynier – Operator Wózka Widłowego
Miejsce pracy: Bydgoszcz, Osowa Góra
Zadania:
 • przyjmowanie dostaw surowców i opakowań oraz sprawdzanie ich z dokumentacją,
 • przyjmowanie towaru na magazyn z produkcji oraz dostarczanie surowców na produkcję zgodnie z dokumentacją,
 • obsługa programu magazynowego, wystawianie dokumentów magazynowych,
 • przygotowywanie wysyłek towaru zgodnie z zamówieniem,
 • efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą, włamaniem i pożarem
 • monitorowanie stanów magazynowych,
Wymagania:
 • mile widziana znajomość gospodarki magazynowej,
 • praktyczna znajomość programów magazynowych,
 • uprawnienia na wózek widłowy UDT,
 • dokładność, skrupulatność, uczciwość, zdolności organizacyjne,
 • dyspozycyjność i odporność na stres.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • stabilną pracę w rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju,
 • kartę multisport.
OŚWIADCZENIE
O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje osobę ubiegającą się o zatrudnienie o wszelkich istotnych kwestiach związanych z ochroną prywatności, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Tożsamość i dane kontaktowe administratora. Administratorem, tj. ustalającym cele i sposoby przetwarzania jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „APLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Pracy Chronionej, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000123951, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 9671146505, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pod numerem ewidencyjnym (REGON) 093057476, o kapitale zakładowym w wysokości 2 368 000,00 zł, zwana dalej „my”;
Kontaktować się z nami możesz: 1) pocztą, na adres siedziby spółki; 2) pocztą elektroniczną, na adres aplex@aplex.info; 3) telefonicznie, pod numerem + 48 52 372 21 49.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Przetwarzamy dotyczące Cię dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie:w zakresie w jakim przetwarzamy te dane po upływie terminu rekrutacji, w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji – na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”;w pozostałym zakresie – w związku z obowiązkiem przetwarzania tych danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z obowiązkiem z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) zwanej dalej „kodeksem pracy”.
Przysługujące Ci Prawa. Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Ci prawo do żądania od nas potwierdzenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, i w związku z tym przetwarzaniem prawo do żądania od nas:
dostępu do tych danych;
informacji o: a) celach tego przetwarzania, b) kategoriach odnośnych danych osobowych, c) odbiorcach tych danych, w tym również tych, którym zamierzamy je ujawnić, d) planowanym okresie przechowywania tych danych lub kryteriach ustalania tego okresu, e) prawach przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, f) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, g) źródle tych danych, jeżeli zebraliśmy je nie od Ciebie, h) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;bezzwłocznego sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych niekompletnych;
usunięcia tych danych, jeżeli: a) nie są już niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji lub w inny sposób przetwarzane, b) przetwarzaliśmy te dane niezgodnie z prawem, c) dane te muszą zostać usunięte w celu wywiązania się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego; – chyba, że przetwarzanie tych danych jest nam niezbędne do wywiązania się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego;
ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli: a) kwestionujesz ich prawidłowość, b) przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, c) nie potrzebujemy już tych danych do przeprowadzenia rekrutacji, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Realizacji tych praw możesz żądać w każdej formie, w tym ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
Realizujemy te prawa bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca, chyba, że z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub nadmiar żądań nie będzie to możliwe; wówczas termin ten możemy przedłużyć do trzech miesięcy. Jakkolwiek, bez zbędnej zwłoki poinformujemy Cię o odebraniu żądania oraz o wszelkich istotnych kwestiach, w tym o planowanym terminie realizacji.
Realizujemy te prawa nieodpłatnie, chyba, że żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. Jeżeli zachodzą te przesłanki, możemy pobrać opłatę w kwocie odpowiadającej kosztom administracyjnym udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia żądanych działań.
Wszelką komunikację w sprawie realizacji tych praw prowadzimy w formie odpowiadającej formie Twojego żądania, chyba, że zastrzeżesz inaczej.
Prawo do uchylenia zgody. Przysługuje Ci prawo do uchylenia zgody na przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych w dowolnym czasie. Uchylenie tej zgody nie wymaga uzasadnienia.
Uchylić tę zgodę możesz w każdej formie, w tym ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
Jeżeli uchylisz tę zgodę, bezzwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. Uchylenie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed uchyleniem.
Informacje o odbiorcach dotyczących Cię danych osobowych. Co do zasady nie ujawniamy dotyczących Cię danych osobowych odbiorcom, chyba, że jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W tym celu udzielamy dostępu do tych danych osobom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, szczególności naszym pracownikom, oraz podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu w związku ze świadczeniem na naszą rzecz usług, w tym prawnych, udostępniania zasobów serwerowych, zapewnienia ciągłości działania usług teleinformatycznych. Zarówno te osoby jak i te podmioty przetwarzają dane osobowe pod naszym nadzorem, chronią te dane, a po zakończeniu przetwarzania zachowują te dane w tajemnicy.
Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia komunikacji pocztą, w szczególności z Twojej woli, ujawniamy operatorowi pocztowemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami) Twoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji; ujawnienie tych danych jest niezbędne do nadania poczty.
Informacje o zamiarze przekazania dotyczących Cię danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie zamierzamy przekazać dotyczących Cię danych osobowych do państwa trzeciego, tj. niebędącego sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. Urz. UE L 1 z 3.1.1994) lub organizacji międzynarodowej.
Termin przechowywania danych. Przechowujemy dotyczące Cię dane osobowe w określonym przez Ciebie terminie, nie dłużej niż do czasu uchylenia zgody na przetwarzanie tych danych. Po upływie tego terminu bezzwłocznie usuwamy te dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
Informacje o obowiązku podania danych. Podanie nam danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, spoczywającym na Tobie na mocy art. 221 § 1 kodeksu pracy. Jeżeli nie podasz nam tych danych, nie będziesz mógł ubiegać się o zatrudnienie.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Nie podejmujemy żadnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływających.
Informacje o prawie do wniesienia skargi. Jeżeli w Twoim uznaniu przetwarzając dotyczące Cię dane osobowe naruszyliśmy ogólne rozporządzenie o ochronie danych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. powołanego przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej niezależnego organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Organem powołanym w tym celu przez Rzeczpospolitą Polską jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę możesz wnieść, w szczególności, w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Dokładając szczególnej staranności w celu ochrony Twoich praw wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Przysługuje Ci prawo do kontaktowania się z tym inspektorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem dotyczących Cię danych osobowych oraz w związku z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Kontaktować się w tych sprawach możesz pocztą na nasz adres lub pocztą elektroniczną na adres dpo@gibaszek.com.pl.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty