Dołącz do Składnicy RARS w Kamienicy Królewskiej

Kierownik Składnicy
Miejsce pracy: Kamienica Królewska
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Kierownika Składnicy
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:   
 • Realizacja zadań związanych z utrzymaniem, udostępnianiem i likwidacją rezerw strategicznych.
 • Zapewnienie właściwego gospodarowania rezerwami strategicznymi, zgodnie z zasadami i wymogami technologicznymi zapewniającymi ich odpowiednią jakość i właściwe zabezpieczenie.
 • Realizowanie zadań Składnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający osiągnięcie jak najkorzystniejszych wyników finansowo – ekonomicznych.
 • Racjonalne gospodarowanie powierzchnią i pojemnością magazynową.
 • Przydzielanie zadań podległym pracownikom i kontrola ich realizacji.
 • Zapewnienie sprawnej organizacji pracy i prawidłowego działania Składnicy.
 • Prowadzenie działalności marketingowej w zakresie pozyskiwania kontrahentów na wynajem wolnej powierzchni magazynowej i inne usługi oferowane przez Składnicę oraz prowadzenie wstępnych negocjacji przed umownych.
 • Zapewnienie sprawnej realizacji umów dotyczących Składnicy, w tym umów przechowywania towarów i najmu wolnej powierzchni magazynowej.
 • Zapewnienie zgodnego z przepisami powierzania składników majątkowych osobom materialnie odpowiedzialnym (sporządzanie dokumentów stwierdzających odpowiedzialność materialną).
 • Zapewnienie pracownikom Składnicy warunków pracy zgodnych
 • z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ oraz organizacją pracy.
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przestrzeganiem przepisów PPOŻ, BHP.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia Składnicy oraz realizacji zadań obronnych.
 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie teleinformatyki.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 5-letni staż pracy / doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 • biegła znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania i logistyki.
 • Praktyczna wiedza w zakresie Prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 • Znajomość technik negocjacyjnych.
 • Znajomość zasad gospodarki magazynowej.
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • Podstawowa wiedza z zakresu techniki magazynowania towarów i przepisów BHP.
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz umów cywilno-prawnych.
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań oraz analiz.
 • Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Umiejętność kierowania i pracy w zespole.
 • Myślenie strategiczne.
 • Odporność na pracę pod wpływem stresu.
 • Zdolności organizacyjne.
 • Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 • Dokładność, rzetelność, punktualność.
 • Samodzielność.
 • Komunikatywność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się poszerzonej procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
Sprawdź co oferujemy
 • Premie miesięczne do 10%.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
 • Pomoc świąteczną.
 • Zapomogi.
 • Niskooprocentowane pożyczki.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).
 • Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się poszerzonej procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.
APLIKUJ TERAZ