Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 119699

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Wysiłek fizyczny

 • Praca w terenie

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych 

 • Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i typowych urządzeń biurowych.

 • Praca w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych.  

 • Podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

 • Prowadzenie auta słuzbowego.

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy.

 • Budynek jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby
 • analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych
 • współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w zespole
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • kompetencje: komunikacja, współpraca, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ