Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor transportu kolejowego
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 125865

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Praca w terenie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Stres związany z prowadzeniem kontroli.

Zakres zadań

 • Kontroluje zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie: bezpieczeństwa ruchu kolejowego, sprawdzenia, oceny i eliminacji nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej w tym zmodernizowanej z wykorzystaniem funduszy UE, stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, w tym pozyskanych z wykorzystaniem funduszy UE, stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji bocznic, w tym zmodernizowanych z wykorzystaniem funduszy UE oraz sprawdzenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych.
 • Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania jednostek notyfikowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w tym w szczególności prawidłowego przygotowania i wdrażania inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE.
 • Monitoruje rynek transportu kolejowego w celu wyznaczenia obszarów, które wymagają szczególnego nadzoru na terenie działania Oddziału Terenowego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych przy udziale funduszy UE oraz koordynuje prace związane z realizacją czynności nadzorczych realizowanych przez Oddział Terenowy w Katowicach.
 • Uczestniczy w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Rozpoznaje miejsca stanowiące istotne ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy, a także współuczestniczy w sporządzaniu okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz ocenie skuteczności przeprowadzania tych kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń.
 • Przeprowadza kontrole dotyczące wniosków zapobiegawczych wynikających z badań okoliczności i przyczyn zdarzeń kolejowych w celu wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
 • Kontroluje podmioty rynku kolejowego odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych i pasażerskich eksploatowanych na sieci kolejowej w Unii Europejskiej w zakresie spełnienia warunków oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania utrzymaniem (MMS), opracowanych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego w celu sprawdzenia przestrzegania wymogów obowiązującego w tym zakresie prawodawstwa oraz zagwarantowania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe twchniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Znajomość zagadnień dotyczących budowy i eksploatacji pojazdów kolejowych
 • Znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego
 • Znajomość zagadnień dotyczących budowy infrastruktury kolejowej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Obowiązkowość
 • Analityczne myślenie
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia w zakresie stanowisk bezposrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ