Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor transportu drogowego
Miejsce pracy: Wałcz
Ogłoszenie o naborze Nr 136783

Warunki pracy

Praca w terenie - prowadzenie kontroli drogowych przy zmiennych warunkach atmosferycznych.  Zagrożenia związane z ruchem drogowym. Praca przy komputerze przenośnym powyżej 4 h. Obsługa urządzeń biurowych. Kierowanie pojazdem służbowym uprzywilejowanym. Posługiwanie się bronią palną, zgodnie z przepisami o broni i amunicji. Teren działań kontrolnych: województwo zachodniopomorskie.

Zakres zadań

 • samodzielnie prowadzi czynności kontrolne na drodze, sporządza protokoły z kontroli, wydaje decyzje administracyjne, nakłada mandaty karne w celu realizacji zadań Inspekcji
 • prowadzi czynności kontrolne w krajowych firmach transportowych, w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów m.in. ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
 • prowadzi postępowania administracyjne oraz zbiera materiały dowodowe do postępowań w stosunku do podmiotów krajowych i zagranicznych, wydaje decyzje administracyjne o nałożeniu kar w celu realizacji zadań Inspekcji
 • terminowo wprowadza dane statystyczne do systemów teleinformatycznych, celem tworzenia bazy danych o przeprowadzonych kontrolach i kontrolowanych podmiotach
 • sporządza materiały, informacje i statystyki dla Wojewódzkiego Inspektora
 • prowadzi działalność informacyjną wśród kierowców i przewoźników w celu pogłębiania fachowej wiedzy w dziedzinie transportu drogowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym);
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora transportu drogowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • posiadanie wymaganej wiedzy do wykonywania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość;
 • ukończone 23 lata;
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • posiadanie nienagannej opinii
 • posiadanie uprawnień Inspektora Transportu Drogowego (potwierdzone zdanym egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia)
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii A lub C
 • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego lub niemieckiego
 • posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego, bądź posiadanie wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych, średniego wykształcenia technicznego lub wykształcenia średniego branżowego o specjalnościach samochodowych
 • doświadczenie zawodowe w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) na stanowisku kontroli i napraw pojazdów
APLIKUJ TERAZ