Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139130

Warunki pracy


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy oraz przygotowuje wytyczne dla innych pracowników w zakresie wyznaczania zarejestrowanych agentów, znanych nadawców, zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego oraz unijnych podmiotów zatwierdzających.
 • Samodzielnie opiniuje i przygotowuje wytyczne dla innych pracowników w zakresie opiniowania programów ochrony podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego, a także opiniuje plany budowy i modernizacji obiektów lotniskowych w celu oceny zgodności z wymogami prawnymi wynikającymi z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
 • Współpracuje z organami Unii Europejskiej, Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz państwami członkowskimi tej organizacji, a także ze stowarzyszeniami międzynarodowymi i organami administracji publicznej w celu wypracowania nowych standardów ochrony oraz tworzenia wspólnego obszaru ochrony lotnictwa cywilnego.
 • Kieruje zespołem inspekcyjnym w procesie oceny zgodności podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego w celu oceny spełnienia wymogów prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
 • Sprawuje bieżący nadzór nad zgodnością procedur ochrony podmiotów wykonujących zadania z zakresu przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia ich zgodności z postanowieniami Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
 • Przygotowuje i opiniuje projekty zmian aktów prawnych dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego w celu wypracowania skutecznych i aktualnych narzędzi prawnych pozwalających na efektywną ochronę lotnictwa cywilnego i zgodności z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
 • Bierze udział w dokonywaniu analizy ryzyka w celu opracowania decyzji w sprawie dodatkowych środków ochrony, lotów wysokiego ryzyka oraz możliwości zastosowania alternatywnych środków ochrony.
 • Bierze udział w opracowywaniu i modyfikowaniu procedur w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz wypracowanie wytycznych w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo albo transport albo bezpieczeństwo lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu
prawa albo bezpieczeństwa albo transportu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w ochronie lotnictwa cywilnego
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz „EU CONFIDENTIAL” .
 • Audytor z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Bardzo dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów związanych z ochroną lotnictwa cywilnego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących kontroli podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Audytor ICAO albo audytor ECAC albo instruktor ochrony lotnictwa cywilnego ICAO albo inspektor ochrony KE
 • Znajomość innego języka UE na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Starszy inspektor transportu kolejowego

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w...

Opublikowano: 2024-07-20
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. aktualizacji przepisów ruchu kolejowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: śledzenie dzienników urzędowych oraz monitorowanie zmian w aktualnym stanie prawnym w zakresie przepisów ruchu, przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących obowiązujących przepisów ruchu oraz ich interpretacji i...

Opublikowano: 2024-07-18
  Miejsce pracy: podkarpackie Firma: H+H Polska Sp. z o.o.
Specjalista / Specjalistka ds. Transportu i Logistyki

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU: Zatrudnienie na zastępstwo na okres ok 1,5 roku; Uzgadnianie, potwierdzanie i kontrola realizacji zamówień, przygotowanie i przeprowadzanie zleceń transportowych, rozliczanie zleceń transportowych; Kontrola nad dokumentacją;...

Opublikowano: 2024-07-16
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Hanwha Aerospace Europe
Specjalista ds. Transportu / Logistyki

Logistyka: Planowanie, organizowanie, kontrola procesów logistycznych; Monitorowanie kosztów logistycznych; Zarządzanie magazynem; Koordynacja procesów importu/eksportu. Transport: Koordynacja transportu krajowego i międzynarodowego; Współpraca z...

Opublikowano: 2024-07-16