Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137227

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Zajmuje się realizowaniem procesu planistycznego w zakresie zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych.
 • Monitoruje zagrożenia mogące spowodować sytuacje kryzysowe w lotnictwie cywilnym we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, ministerstwem właściwym ds. transportu, właściwymi rzeczowo organami administracji publicznej w obszarze problematyki zarządzania kryzysowego w celu podjęcia stosownych działań zapobiegawczych.
 • Zapewnia obsługę merytoryczną Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dokumentuje pracę Zespołu.
 • Opracowuje i aktualizuje pozostające we właściwości Prezesa Urzędu części Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz bierze udział w procesie uzgadniania Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz resortowego planu zarządzania kryzysowego.
 • Inicjuje, projektuje i organizuje pracę, w tym łączności, Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Stałego Dyżuru w Urzędzie w celu zapewnienia komunikacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i w czasie wojny oraz podczas ćwiczeń i treningów.
 • Współpracuje z przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie określonym przez ministra właściwego ds. transportu.
 • Bierze merytoryczny udział w procesie prawotwórczym w zakresie zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w obszarze działania Prezesa Urzędu.
 • Planuje, organizuje działalność szkoleniową w obszarze zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych w celu przygotowania pracowników Urzędu do funkcjonowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i wojny oraz bierze udział w ćwiczeniach w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu bezpieczeństwa lub na kierunku lotniczym lub zarządzania lub wyższe i studia podyplomowe na kierunku lotniczym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze zarządzania kryzysowego lub obronności lub lotnictwa.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET, SECRET EU lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dobra znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym oraz o obronie Ojczyzny.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego
APLIKUJ TERAZ