Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133092

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi międzynarodową współpracę celną, w szczególności z krajami Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Wietnam, Korea Południowa). Współpracuje z departamentami Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów oraz z Izbami Administracji Skarbowej w tym zakresie, jak również koordynuje współpracę KAS w ramach dialogu Azja-Europa (ASEM), w celu zapewnienia realizacji priorytetów KAS na arenie międzynarodowej w regionie.
 • Monitoruje i programuje, w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, udział KAS w ramach międzynarodowych projektów o strategicznym znaczeniu w zakresie relacji UE/Polska-Chiny, w celu zapewnienia udziału KAS w pracach Zespołu ds. Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Polską, a Chińską Republiką Ludową.
 • Utrzymuje i rozwija kontakty z placówkami dyplomatycznymi lub przedstawicielstwami krajów Azji Południowo-Wschodniej w Polsce, w celu pogłębiania relacji z administracjami celno-skarbowymi partnerów handlowych Polski w regionie.
 • Planuje i obsługuje wizyty wysokiego szczebla w Polsce oraz wizyty Kierownictwa KAS w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Przygotowuje materiały informacyjne, projekty deklaracji, listy intencyjne i memoranda podpisywane w czasie tych wizyt oraz monitoruje wykonywanie ustaleń i podjętych zobowiązań.
 • Nadzoruje i koordynuje realizację współpracy z Chinami w ramach zatwierdzonych przez Komisję Strategicznych Ram Współpracy Celnej UE-Chiny
 • Udziela wsparcia merytorycznego oraz współpracuje z przedstawicielami Szefa KAS ds. współpracy celno-skarbowej w polskich placówkach dyplomatycznych i organizacjach międzynarodowych.
 • Koordynuje prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowiska przedstawicieli Szefa KAS ds. współpracy celno-skarbowej w polskich placówkach dyplomatycznych.
 • Koordynuje, we współpracy z MSZ oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, udział przedstawicieli KAS w pracach instytucji, organizacji międzynarodowych i misji międzynarodowych, jak również pełni funkcję koordynatora resortowego unijnego systemu rekrutacji do misji zagranicznych „Goalkeeper Registrar”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej lub prawa celnego
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym płynne komunikowanie się z partnerami zagranicznym i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość podstaw kierunków polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej
 • Znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Znajomość głównych inicjatyw międzynarodowych w obszarze celnym
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność strategicznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język rosyjski na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz rozumienie tekstów z obszaru właściwości komórki
 • Znajomość funkcjonowania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE w zakresie prowadzonych przez UE operacji i misji zagranicznych
 • Znajomość głównych inicjatyw unijno­chińskich i polsko-chińskich w obszarze cła i handlu
 • Wiedza z zakresu dyplomacji w relacjach dwustronnych z Chinami
 • Umiejętność prowadzenia i zarządzania projektami
 • Umiejętność opracowywania i prowadzenia prezentacji
APLIKUJ TERAZ