Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126425

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

  • Prowadzi sprawy dotyczące wydania zezwolenia typu pojazdu kolejowego w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Prowadzi sprawy dotyczące wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Prowadzi ocenę krajową w sprawach prowadzonych przez Agencję Kolejową UE dotyczące wydania zezwolenia typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Przygotowuje materiały z zakresu unijnych i krajowych wymagań dotyczących taboru kolejowego, w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu, eksploatacji i modernizacji pojazdów kolejowych, w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE
  • Reprezentuje Prezesa UTK w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej (w tym z Agencją Kolejową UE) w zakresie zagadnień dotyczących taboru kolejowego oraz problematyki rynku wewnętrznego
  • Proponuje kierunki i sposoby doskonalenia procesów związanych z wydawaniem zezwoleń dla pojazdów kolejowych, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z transportem kolejowym
  • Znajomość ram prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie interoperacyjności
  • Znajomość TSI mających zastosowanie do taboru
  • Znajomość rozdziału 4a ustawy o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych w dziedzinie interoperacyjności
  • Komunikatywność
  • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
  • Umiejętność redagowania pisemnych informacji kierowanych do interesariuszy
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Główny specjalista

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub zagraniczne...

Opublikowano: 2023-09-20
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Urząd Morski w Gdyni
Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - praca w terenie - krajowe i zagraniczne podróże służbowe - zagrożenie...

Opublikowano: 2023-09-06
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie
Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie naciskami grup przestępczych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca...

Opublikowano: 2023-09-01
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Opublikowano: 2023-08-23