Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. organizacji i zarządzania ruchem w Wydziale Geometrii Drogi w Biurze Polityki Mobilności i Transportu

Termin składania dokumentów: 21 grudnia 2020 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • Uzgadnianie geometrii drogi w projektach budowlanych dróg.
 • Udział we wdrażaniu skomplikowanych organizacji ruchu w ramach prowadzonych inwestycji miejskich.
 • Analiza istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, jego płynności oraz efektywności.
 • Współpraca z zarządami dróg, Policją, komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta, oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych.
 • Rozpatrywanie wniosków, sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych.

Charakterystyka pracy:

 • Prowadzenie ewidencji wydanych opinii uzgodnionych geometrii dróg.
 • Analizowanie poprawności rozwiązań geometrii drogi w projektach budowy lub przebudowy dróg publicznych, zjazdów z dróg oraz dróg, które po wybudowaniu zaliczone zostaną do kategorii dróg publicznych, pod względem bezpieczeństwa ruchu oraz zgodności z przepisami prawa dotyczącymi inżynierii ruchu.
 • Opiniowanie rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu oraz geometrii drogi w koncepcjach, opracowaniach i projektach budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych, zjazdów z dróg publicznych, dróg które po wybudowaniu zaliczone zostaną do kategorii dróg publicznych oraz obsługi transportowej miasta.
 • Występowanie z wnioskami oraz opiniowanie w sprawach dotyczących rozwiązań konstrukcyjno-technicznych i parametrów technicznych z zakresu inżynierii ruchu, jakie powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu koncepcji przebiegu lub dokumentacji projektowej dla dróg układu podstawowego w mieście.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu przy ul. Marszałkowskiej 77/79. W budynku jest winda umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiająca poruszanie się wózkiem inwalidzkim znajduje się na parterze budynku.


Stanowisko pracy: związane jest z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami telefonicznymi, pracą w terenie łącznie z pasem jezdni. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunku budownictwo lub transport,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu i/lub wdrażaniu projektów organizacji ruchu dla dróg publicznych lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w w/w dziedzinie oraz minimum 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
 • minimum 5-letnie doświadczanie zawodowe w jednostkach będących organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych lub jako zarządca dróg publicznych lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w ww. obszarze oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania ludźmi,
 • posiadanie uprawnień do wykonywania pracy audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

APLIKUJ TERAZ